MENU

ISO 9001 : 2008 dibina berlandaskan 9 prinsip pengurusan kualiti iaitu:

 1. Dasar dan objektif kualiti
 2. Organisasi befokuskan pelanggan
 3. Kepimpinan
 4. Penglibatan pekerja
 5. Pendekatan proses
 6. Pengurusan berlandaskan system
 7. Penambahbaikan yang berterusan
 8. Keputusan berlandaskan fakta
 9. Hubungan untung bersama dengan pembekal
   

ISO 9001 : 2008 mendefinasikan secara lebih jelas tentang:

 1. Penambahbaikan berterusan
 2. Penekanan yang lebih terhadap peranan pengurusan atasan
 3. Mengambil kira keperluan peraturan dan perundangan
 4. Pembentukan objektif yang boleh diukur pada peringkat dan fungsi yang relevan
 5. Pemantauan ke atas maklumat kepuasan pengguna sebagai pengukuran prestasi system
 6. Penekanan terhadap kewujudan sumber
 7. Penentuan keberkesanan latihan
 8. Skop pengukuran diperluaskan meliputi sistem, proses dan produk
 9. Analisis ke atas data berkaitan prestasi sistem pengurusan kualiti
 10. Kawalan terhadap outsourced processes
   

Persijilan tertumpu kepada 19 proses utama iaitu :

 1. Pengurusan Penerimaan Hasil Dan Bajet
 2. Penguatkuasaan Undang-Undang Dan Peraturan Yang Di Gunapakai Oleh Majlis
 3. Pengurusan Aktiviti Komuniti Dan Sosial
 4. Kelulusan Pelan Lanskap Dan Penyelenggaraan Lanskap
 5. Penyelarasan Badan Pengurusan Bersama Dan Perbadanan Pengurusan
 6. Perkhidmatan Pusat Khidmat Setempat
 7. Kawalan Bangunan
 8. Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah Dan Pelan Infrastruktur
 9. Pengurusan Cerun
 10. Penyelenggaraan Infrastruktur Kemudahan Awam Dan Cerun
 11. Pengurusan Projek
 12. Penyelenggaraan Kenderaan 
 13. Kelulusan Permit Korekan
 14. Kawalan Perancangan
 15. Penilaian Pegangan Berkadar Dan Pengurusan Harta Majlis
 16. Kelulusan Serta Penguatkuasaan Lesen Dan Permit Perniagaan 
 17. Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Dan Lesen Penjaja
 18. Pengurusan Pendakwaan, Penyediaan Perjanjian, Penyemakkan Perjanjian Dan Prosedur Tuntutan Sivil
 19. Aktiviti Sokongan Berkaitan

Dokumen sistem kualiti :

 1. Dasar dan objektif kualiti
 2. Manual kualiti
 3. Prosedur
 4. Arahan kerja
 5. Dokumen sokongan (Dokumen rujukan)
   
Dokumen Sokongan Berkaitan
 
     a. Pengurusan Aktiviti Sokongan
     b. Pengurusan Aduan Dan Publisiti Majlis
     c. Penyediaan Bil Cukai Taksiran Dan Penyelenggaraan ICT
     d. Pengurusan Sokongan Sistem Kualiti
     e. Audit Dalaman MS ISO 9001 : 2008